Section 6. Verbs

6. Verbs

6.1 English-Lingala verbs

to accuse – kofunda
to add – kobakisa
to allow – kolingisa
to answer – koyanola
to argue – koswanna
to arrive – kokoma
to ask – kosenga
to ask a question – kotuna
to ban – kopesika
to bargain – kokakola
to be – kozala
to be able – kokoka
to be afraid of – kobanga
to be angry – kosilika
to be born – kobotoma
to be content – kosepela
to be cooked – kobela
to be from – kowuta
to be happy – kosepela
to be in love – kolingana
to be mistaken – kobunga
to be sick – kobela
to be tired – kolemba
to beat – kobeta
to begin – kobanda
to bite – koswa
to borrow – kodefa
to break – kobuka, kopasola
to breathe – kopema
to burn (controlled) – kotumba
to burn (uncontrolled) – kozikisa
to bury – kokunda
to buy – kosomba
to call – kobenga
to carry – kokumba, komema
to chat – kosolola
to choose – kopona
to clean – kokobombola
to climb – komata, kotalisa
to close – kokanga
to come (to) – koya
to come (back) – kozonga
to come (from) – kowuta
to confiscate – kobotola
to cough – kokosola
to count – kotanga
to cry – kolela
to cure – kobowa
to cut – kokata
to deceive – kokosa
to descend – kokita
to die – kokufa
to drink – komela
to dry – kopangusa
to eat – kolia
to elect – koponama
to employ (an object) – koselela
to enter – kokota
to exchange – kosombitinya
to fall – kokueya
to feed – koleisa
to feel – koyoka
to fill – kotondisa
to find – kokuta
to finish – kosilisa, kosuka
to finish (actions, objects) – kosila
to fit – kobonga
to fly – kopumbwa
to follow – kolanda
to forbid – kopesika
to forget – kobasana
to forgive – kolimbisa
to get well – kobika
to give – kopesa
to give back (an object) – kozongisa
to give birth – kobota
to glorify – kokumisa
to go – kokende
to go down – kokita
to go out – kobima
to go past – koleka
to hate – koyina
to have – kozala na
to have a hole (in a pipe) – kotoboka
to have fear – kobanga
to hide – kobomba
to hire – kofotela
to hit – kobeta
to hold – kosimba
to holiday – kokende mobembo
to hope – kolikia
to hurt – kozoka
to import – komema
to inject (medicine) – kotuba tonga
to insult – kofinga
to joke – kotumbula
to jump – kopimbwa, kopumbwa
to kill – koboma
to knock – kobola
to know – koyeba
to laugh – koseka
to lead – kokamba
to learn – koyekola
to leave (an object) – kotika
to leave (people, actions) – kobima
to like – kolinga
to listen – koyoka
to live – kofanda
to look at – kotala
to look for – koluka
to lose (an object) – kobungisa
to lose (in sport) – kopola
to make – kosala
to make love – kosiba
to make war – kobunda
to marry – kobala
to meet – kokuntana
to miss – kozanga
to need – kosengela
to open – kofungola
to pack – kokanga
to pass – koleka
to pay – kofuta
to pay attention – kokeba
to pee – kosuba
to play – kosana
to polish – kotana
to polish – kopangusa (K)
to pour (liquid) – kobonga
to pray – kosambela
to preach – koteya
to prohibit – kopesika
to promise – kolaka
to pull – kobenda
to punch – kobeta
to push – kopusa
to put – kotia
to put down – kokitisa
to put something inside – kokotisa
to put something out – kobimbisa
to quarrel – koswanna
to rain – konoka
to rape – kovioler
to reach (a place) – kokomela
to read – kotanga
to receive (a person, etc.) – koyamba
to receive (an object) – kozua
to reduce (a price) – kobunola
to refuse – koboya
to reject – koboya
to remain – kotikala
to remember – kokundola
to remove – kolongola
to rent – kofutela
to repair – kobamba
to repent – komina
to reply – koyanola
to rescue – kobikisa
to rest – kopema
to return – kozonga
to return (an object) – kozongisa
to ride – komata, kopusa
to roast – kokalinga
to rot (meat) – kopola
to ruin – kobebisa
to run – kokima, kopota
to say – koyebisa
to search – koluka
to see – komona
to sell – koteka
to send – kotinda
to sew – kosono
to share – kokaba
to shave – kokolola
to shiver – kolenge
to shout – konganga
to sing – koyemba
to sit – kofanda
to sleep – kolala
to smile – koseka moke
to smoke – komela
to speak – koloba
to stand up – kotelema
to start – kobanda
to stay – kotikala
to steal – koyiba
to stop – kosuka, koteme
to study – kotanga
to swallow – komela
to sweep – kokomba, kokombola
to swim – kobete
to take – kokamata, komema
to take (an object) – kozua
to take a decision – kozua mokamo
to take a trip – kokende mobembo
to talk – kosolola
to think – kokanisa, kobouler (K)
to throw – kobwaka
to transform – kobongola
to transport – kokumba, komema
to try – komeka
to turn – kobalusa
to twist – kokamola
to use (an object) – koselela
to vomit – kosanza
to wait – kozela
to wake up – kolamuka
to walk – kotambola
to want – kolinga
to wash – kosokola
to watch – kotala
to win – kolonga
to wipe – kopangusa
to wish – kotombela
to work – kosala
to worry – kopangana
to wrap – koziba
to write – kokoma

6.2 Lingala-English verbs

kobakisa – to add
kobala – to marry
kobalusa – to turn
kobamba – to repair
kobanda – to start, to begin
kobanga – to be afraid of, to have fear
kobasana – to forget
kobebisa – to ruin
kobela – to be sick, to be cooked
kobenda – to pull
kobenga – to call
kobeta – to hit, to beat, to punch
kobete – to swim
kobika – to get well
kobikisa – to rescue
kobima – to leave (people, actions), to go out
kobimbisa – to put something out
kobola – to knock
koboma – to kill
kobomba – to hide
kobonga – to fit, to pour (liquid)
kobongola – to transform
kobota – to give birth
kobotola – to confiscate
kobotoma – to be born
kobouler – to think (K)
kobowa – to cure
koboya – to refuse, to reject
kobuka – to break
kobunda – to make war
kobunga – to be mistaken
kobungisa – to lose (an object)
kobunola – to reduce (a price)
kobwaka – to throw
kodefa – to borrow
kofanda – to live, to sit
kofinga – to insult
kofotela – to hire
kofunda – to accuse
kofungola – to open
kofuta – to pay
kofutela – to rent
kokaba – to share
kokakola – to bargain
kokalinga – to roast
kokamata – to take
kokamba – to lead
kokamola – to twist
kokanga – to close, to pack
kokanisa – to think
kokata – to cut
kokeba – to pay attention
kokende – to go
kokende mobembo – to take a trip, to holiday
kokima – to run
kokita – to descend, to go down
kokitisa – to put down
kokobombola – to clean
kokoka – to be able
kokolola – to shave
kokoma – to arrive
kokoma – to write
kokomba – to sweep
kokombola – to sweep
kokomela – to reach (a place)
kokosa – to deceive
kokosola – to cough
kokota – to enter
kokotisa – to put something inside
kokueya – to fall
kokufa – to die
kokumba – to carry, to transport
kokumisa – to glorify
kokunda – to bury
kokundola – to remember
kokuntana – to meet
kokuta – to find
kolaka – to promise
kolala – to sleep
kolamuka – to wake up
kolanda – to follow
koleisa – to feed
koleka – to pass, to go past
kolela – to cry
kolemba – to be tired
kolenge – to shiver
kolia – to eat
kolikia – to hope
kolimbisa – to forgive
kolinga – to like, to want
kolingana – to love each other
kolingisa – to allow
koloba – to speak
kolonga – to win
kolongola – to remove
koluka – to look for, to search
komata – to climb, to ride
komeka – to try
komela – to drink, to smoke, to swallow
komema – to carry, to take, to transport, to import
komina – to repent
komona – to see
konganga – to shout
konoka – to rain
kopangana – to worry
kopangusa – to wipe, to dry, to polish (K)
kopasola – to break
kopema – to breathe, to rest
kopesa – to give
kopesika – to forbid, to prohibit, to ban
kopimbwa – to jump
kopola – to lose (in sport), to rot (meat)
kopona – to choose
koponama – to elect
kopota – to run
kopumbwa – to jump, to fly
kopusa – to push, to ride
kosala – to work, to make
kosambela – to pray
kosana – to play
kosanza – to vomit
koseka – to laugh
koseka moke – to smile
koselela – to use, to employ (an object)
kosenga – to ask
kosengela – to need
kosepela – to be happy, to be content
kosiba – to make love
kosila – to finish (actions, objects)
kosilika – to be angry
kosilisa – to finish
kosimba – to hold
kosokola – to wash
kosolola – to talk, to chat
kosomba – to buy
kosombitinya – to exchange
kosono – to sew
kosuba – to pee
kosuka – to stop, to finish
kosuwa – to bite
koswanna – to argue, to quarrel
kotala – to look at, to watch
kotalisa – to climb
kotambola – to walk
kotambuisa – to drive
kotana – to polish
kotanga – to study, to read, to count
koteka – to sell
kotelema – to stand up
koteme – to stop
koteya – to preach
kotia – to put
kotika – to leave (an object)
kotikala – to stay, to remain
kotinda – to send
kotoboka – to have a hole (in a pipe)
kotombela – to wish
kotondisa – to fill
kotuba tonga – to inject (medicine)
kotumba – to burn (controlled)
kotumbula – to joke
kotuna – to ask a question
kovioler – to rape
kowuta – to come (from), to be from
koya – to come (to)
koyamba – to receive (a person, etc.)
koyanola – to reply, to answer
koyeba – to know
koyebisa – to say
koyekola – to learn
koyemba – to sing
koyiba – to steal
koyina – to hate
koyoka – to feel
koyoka – to listen
kozala – to be
kozala na – to have
kozanga – to miss
kozela – to wait
koziba – to wrap
kozikisa – to burn (uncontrolled)
kozoka – to hurt
kozonga – to return (from), to come back
kozongisa – to return, to give back
kozua – to take, to receive (an object)
kozua mokamo – to take a decision

4 Responses to Section 6. Verbs

 1. Mopao says:

  Nice job ! Keep carry on dude , that’s a nice job buddy ! Lingala is a nice language , I like to listen this language . I understand lingala but I don’t speak very well lingala . I need to practice and meet Congolese people . Eza kitoko makasi ndeko , Nzambe a pambola yo !

 2. jean pierre says:

  nasepeli mingi npo ,na mokano ya koloba lingala elongo na englesia!

 3. Alfred Nawa says:

  Matondi mingi ndeko. naza muana mboka Zambie. Awa Zambie tokoloba lingala te mais tolingi makasi koyekola lingala!

 4. Flora says:

  I really like it,am happy to learn more Lingala phrases,good work,move ahead educating .You can send me more articles if you don’t mind.Merci beaucoup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s